ആഫ്താബ് കോല

ആഫ്താബ് കോല

നീതി- നിയമം: വ്യവസ്ഥാപിത പരാജയത്തെപ്പറ്റി

നിലവിലെ പ്രശസ്തമായ എല്ലാ ആധുനിക തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയുമെല്ലാം പ്രശ്നം അവ തങ്ങളുടെ ഗുണപരമല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം മറച്ചുവെച്ച് അവ സമ്പൂർണമാണെന്ന പോലെ നടിക്കും എന്നതാണ്. അവർക്കെതിരായി ആരെങ്കിലും ബദൽ...

Don't miss it

error: Content is protected !!