ശാഹിദ് ലോൺ

Politics

ഭയപ്പെടുത്തൽ രാഷ്ട്രീയം ആഴത്തിൽ വേരോടി കഴിഞ്ഞു

വിഭജനാനന്തര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകവും നിർണായകവുമായ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംകൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്: നിലനിൽപ്പിനു നേരെയുള്ള ഭീഷണിയെ പ്രതിരോധിക്കാതിരുന്നാൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുകയും, വൃത്തിക്കെട്ട മതേതര-ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയ ചതുരംഗക്കളത്തിൽ…

Read More »
Close
Close