ഡോ.മുഹമ്മദ് നജാത്തുല്ലാ സിദ്ദീഖി

ഡോ.മുഹമ്മദ് നജാത്തുല്ലാ സിദ്ദീഖി

മൗലാനാ മൗദൂദിയുമായി തർക്കിച്ചും സംവദിച്ചും ..

( മൗലാനാ മൗദൂദിയുമായി നേരിൽ കണ്ട് സംവദിച്ചതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ അയവിറക്കുകയാണ് ഈയിടെ നമ്മോട് വിടപറഞ്ഞ പണ്ഡിതനും ഗവേഷകനുമായ നജാത്തുല്ലാ സിദ്ദീഖി ) 'ജീവിതത്തിന്റെ സർവ മേഖലകളിലും വളരെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!