മുസ്തഫ രിസ്ഖ്

മുസ്തഫ രിസ്ഖ്

അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ബാല വിവാഹത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകൾ

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെയും കോട്ട എന്ന വിശേഷണം പൊതുവെ അമേരിക്കക്ക് ചാർത്തിക്കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആ നാട്ടിലെ ബാല വിവാഹങ്ങളുടെ കണക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. അമേരിക്കയിലെ പശ്ചിമ വെർജീനിയാ സംസ്ഥാനത്ത് വിവാഹം...

error: Content is protected !!