മുഹമ്മദുൽ ഗസാലി

മുഹമ്മദുൽ ഗസാലി

തസ്ബീഹ് മാലയിലെ ബിദ്അത്ത്

ഒരിക്കൽ ഒരു പരിചയക്കാരൻ എനിക്ക് ഒരു ആഡംബര തസ്ബീഹ് മാല നൽകി. ഞാൻ അയാളോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് അത് സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി....

Don't miss it

error: Content is protected !!