മലക് ബെൻസ്‌ലാമ-ദബ്ദൂബ്

മലക് ബെൻസ്‌ലാമ-ദബ്ദൂബ്

Malak Benslama-Dabdoub is Lecturer in Law at Royal Holloway University of London. She has written and lectured on the topics of human rights, critical race theory, feminism, and refugee law.

മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രനിയന്ത്രണം: ഫ്രാൻസിന്റ അഭിനിവേഷമെന്തിനാണ്?

ഫ്രാൻസിൽ അടുത്തിടെ സ്‌കൂളുകളിൽ അബായകൾ നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നിയമം സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത നടപടിയിലെ വിവേചനം ഒരു മുസ്‌ലിം അവകാശ സംഘടന സൂചിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഫ്രാൻസിലെ ഉന്നത അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ്...

error: Content is protected !!