ഡോ. ഇക് രിമ സഈദ് സ്വബ് രി

Fiqh

സകാതുൽ ഫിത്വർ എപ്പോൾ, എങ്ങനെ?

നോമ്പ് ന്യൂനതകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുന്നതിന് പ്രവാചകൻ(സ) വിശ്വാസികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരം, നോമ്പുകാരനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും അതേസമയം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നതിനുമായി വിശ്വാസികൾക്ക് മേൽ “صدقة الفطر” നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രവാചക അനുചരൻ…

Read More »
Faith

ക്ഷമയുടെ പകുതിയാണ് നോമ്പ്!

ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും അടയാളമാണ് ക്ഷമ. അത് വിശ്വാസി കൈമുതലാക്കിയ ആത്മീയ പരിമളമാണ്, പ്രയാസങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ച് ശാന്തിയും സമധാനവും മനസ്സിലേക്ക് പകർന്ന് നൽകുന്നതാണ്. വിശ്വാസിയുടെ മുറിവുണക്കാനുള്ള മരുന്നാണ്…

Read More »
Close
Close