സമദ് കുന്നക്കാവ്

സമദ് കുന്നക്കാവ്

ദേശം, ദേശീയത, സാർവദേശീയത

ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നൂറുകുറി വിനീതനായ ഈ ചരിത്രകാരൻ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒടുവിലവർ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി പറഞ്ഞുതന്നു. ചരിത്ര വിദ്യാർഥികളുടെ അറിവിലേക്കായി അതിവിടെ സാവധാനം രേഖപ്പെടുത്താം. (വൈക്കം മുഹമ്മദ്...

Don't miss it

error: Content is protected !!