ഡോ. മുഹമ്മദ് റദിയുൽ ഇസ്‌ലാം നദ്‌വി

ഡോ. മുഹമ്മദ് റദിയുൽ ഇസ്‌ലാം നദ്‌വി

Maulana Syed Abul A'la Maududi at the time of writing

സുഗന്ധം പിടിച്ച് കെട്ടാൻ സാധ്യമല്ല

സർക്കാർ ചെലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അലിഗഡ് മുസ്ലീം സർവ്വകലാശാല, ജാമിഅ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ, ജാമിയ ഹംദർദ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് രാജ്യത്തെ ചില ബുദ്ധിജീവികൾ സർക്കാരിന് കത്തെഴുതിയതായി രണ്ട് ദിവസമായി...

Don't miss it

error: Content is protected !!