മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഐ

മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഐ

അറബ് വസന്തം; വായിച്ചിരിക്കേണ്ട 12 പുസ്തകങ്ങൾ

"അറബ് സ്പ്രിംഗ്", വ്യാപകമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഇത് വളരെയധികം സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾക്ക് തുടക്കമിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2013 ആയപ്പോഴേക്കും ഈജിപ്ഷ്യൻ എഴുത്തുകാരൻ യൂസഫ് രാഖ ഇതിനെ "അറബ് സ്പ്രിംഗ് ഇൻഡസ്ടറി" എന്നാണ്...

Don't miss it

error: Content is protected !!