സാറ ഹയാത്ത് ഷാ

സാറ ഹയാത്ത് ഷാ

modi23.jpg

മിസ്റ്റര്‍ മോദി, ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി താങ്കളാണ്

സാര്‍, താങ്കളോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനവും ആദരവും നിലനിര്‍ത്തി കൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ, താങ്കളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളില്‍ ഒരുപാട് അവ്യക്തതകളുണ്ട്. ജംഹൂരിയത്ത് (ജനാധിപത്യം), ഇന്‍സാനിയ്യത്ത് (മനുഷ്യത്വം), കാശ്മീരിയത്ത്- കേള്‍ക്കാന്‍...

error: Content is protected !!