നബീൽ അംറ്

നബീൽ അംറ്

Nabil Amr is a former information minister in the Palestinian National Authority, and previous ambassador in the USSR and Egypt. He was an outspoken critic of Yasser Arafat, especially regarding his behavior at the 2000 Camp David Summit.

പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് …നമ്മുടെ അടുത്തില്ല!

മേൽ കൊടുത്ത തലക്കെട്ട് വിചിത്രമായി തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷെ സത്യമെന്താണെന്ന് വ്യക്തമാകാൻ അത് ഉതകും. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണല്ലോ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ സന്ദർശനം നടത്തിയത്. അതൊന്ന്...

Don't miss it

error: Content is protected !!