മാത്യു എബ്രഹാം

മാത്യു എബ്രഹാം

വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഡാമുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്

കേരളത്തില്‍ അടുത്തുണ്ടായ പ്രളയത്തിന് പല കാരണവും പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്നു. പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിന്റെ കാര്യം മുതല്‍ ഡാമുകള്‍ വരെ അതിനു കാരണമായി പറഞ്ഞു വരുന്നു. ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത വികസനവും ഒരു...

error: Content is protected !!