മാത്യു എബ്രഹാം

മാത്യു എബ്രഹാം

വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഡാമുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്

കേരളത്തില്‍ അടുത്തുണ്ടായ പ്രളയത്തിന് പല കാരണവും പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്നു. പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിന്റെ കാര്യം മുതല്‍ ഡാമുകള്‍ വരെ അതിനു കാരണമായി പറഞ്ഞു വരുന്നു. ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത വികസനവും ഒരു...

Don't miss it

error: Content is protected !!