ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കുന്ന മാതൃകാപട്ടണമാണ് (model city) മക്ക


Facebook Comments
37 views

Related Posts

error: Content is protected !!