സിയാവുസ്സലാം, ഉസ്മ ഔസാഫ്

സിയാവുസ്സലാം, ഉസ്മ ഔസാഫ്

ശാഹീൻ ബാഗ്: ബഹുസ്വര ഇന്ത്യയുടെ തീർഥാടന കേന്ദ്രം

"ആളുകൾ ഒരേ മനസ്സോടെ മൗനത്താൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സത്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് വെടിയൊച്ചയേക്കാൾ മുഴക്കമായിരിക്കും.." (ചെസ് വഫ് മിവോഷ്) അമേരിക്കൻ പോളിഷ് കവി മിവോഷ് പറഞ്ഞത് യാഥാർഥ്യമാണെങ്കിൽ...

Don't miss it

error: Content is protected !!