സറഫ ബാറൂദ്

സറഫ ബാറൂദ്

Zarefah Baroud is a PhD candidate at the University of Exeter’s European Centre for Palestine Studies. She currently works as the Digital Media Associate with the organisation American Muslims for Palestine. Baroud received her Master’s degree in Policy Studies from the University of Washington, where she researched American aid programmes to the Israeli military.

ഇസ്രായേൽ നിഷേധിച്ച എൻറെ വീട്ടിലെ രണ്ട് മാസം

ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബസ് റഫാ അതിർത്തിയും കടന്ന് ഉപരോധിത മേഖലയായ ഗാസാ മുനമ്പിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ എന്റെ കവിളിലൂടെ കണ്ണുനീർ ഒഴുകുകയായിരുന്നു. അതി കഠിന വേനൽച്ചൂടിൽ സീനായ് മരുഭൂമിയിലൂടെ...

error: Content is protected !!