സൈനബ് അബ്ദുറഹ്മാൻ

സൈനബ് അബ്ദുറഹ്മാൻ

‘സാർവ്വലൗകിക സത്യങ്ങൾ’

ദൈവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ ലോകവ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിജ്ഞാന കൈരളിയുടെ ചുറ്റുപാടിൽ മതത്തെ പറ്റിയും വിശ്വാസ ധാരയെ പറ്റിയും ദൈവാസ്തിത്വത്തെ പറ്റിയുമൊക്കെയുള്ള...

error: Content is protected !!