യാസ്മിൻ ഖാത്തൂൻ ദിവാൻ

യാസ്മിൻ ഖാത്തൂൻ ദിവാൻ

Yasmin Khatun Dewan is a London based journalist working in print, online and broadcast. She has written for The New York Times and produced critically acclaimed reports and investigative documentaries including AIB international investigation of the year 2014 nominee "Slave Industry A Year on from Rana Plaza". In 2015, she was shortlisted for British Muslim Media contribution of the year.

ഹിജാബ് കേവലമൊരു തുണിക്കഷ്ണമല്ല

നാടകം വീക്ഷിക്കാൻ വന്നവരിൽ ഒരു ഹിജാബ് ധരിച്ച സ്ത്രീ ഉണ്ടായതു കാരണം അഭിനയിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന അഭിനേതാക്കൾ മുതൽ അടുത്തകാലത്തായി ഉണ്ടായ വിവിധ ഹിജാബ് നിരോധന നിയമങ്ങൾ വരെ,...

Don't miss it

error: Content is protected !!