യാസീൻ അഷ്റഫ്. പി

യാസീൻ അഷ്റഫ്. പി

ഫറോക്കിലെ ടിപ്പു കോട്ടക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുമ്പോൾ

ടിപ്പുസുൽത്താൻ ജനിച്ചു 270 വർഷങ്ങൾ 2020 നവംബർ 20 ന് പിന്നിടുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഫറോക്കിലെ നൂറ്റാണ്ടുകാലം വിസ്മൃതിയിലാണ്ടു പോയ ടിപ്പു കോട്ടക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഹൈക്കോടതി വിധി...

Don't miss it

error: Content is protected !!