യാസര്‍ ഖുത്തുബ്

യാസര്‍ ഖുത്തുബ്

എന്താണ് EIA (Environment Impact Assessment)

നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പരിസ്ഥിതിക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനമാണ് EIA. (Environment Impact Assessment). മാര്‍ച്ച് 12 നാണ് കേന്ദ്ര പാരിസ്ഥിതിക...

error: Content is protected !!