വി.വി.എ ശുകൂർ

വി.വി.എ ശുകൂർ

മുഹമ്മദ് നബി : നിന്ദകരും പ്രശംസകരും

'പ്രവാചകനിന്ദ' എന്നത്, അബ്ദുല്ലയുടെ മകൻ മുഹമ്മദിന് തന്റെ നാൽപതാം വയസിൽ 'പ്രവാചകത്വം' എന്ന ദിവ്യദാനം ലബ്ധമാവുകയും തന്റെ വിശിഷ്ടതയെ അതുവരെയും വാഴ്ത്തിപ്പാടിയിരുന്ന സ്വന്തം ജനതക്ക് മുന്നിൽ അദ്ദേഹം...

നവോത്ഥാന യാത്രയിലെ (തല)തിരിഞ്ഞുനടത്തം

കേരളം ഇപ്പോൾ അതിന്റെ നവോത്ഥാന യാത്രയിലെ (തല)തിരിഞ്ഞുനടത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് : കാലം മുന്നോട്ടു പോകുന്തോറും കാലുകൾ പിന്നോട്ടു വലിയുന്ന വിചിത്ര ഘട്ടം ; അറിവിന്റെയും അന്വേഷണത്തിന്റെയും ഘടികാരസൂചികൾ...

Don't miss it

error: Content is protected !!