വി.വി.എ ശുകൂർ

വി.വി.എ ശുകൂർ

നവോത്ഥാന യാത്രയിലെ (തല)തിരിഞ്ഞുനടത്തം

കേരളം ഇപ്പോൾ അതിന്റെ നവോത്ഥാന യാത്രയിലെ (തല)തിരിഞ്ഞുനടത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് : കാലം മുന്നോട്ടു പോകുന്തോറും കാലുകൾ പിന്നോട്ടു വലിയുന്ന വിചിത്ര ഘട്ടം ; അറിവിന്റെയും അന്വേഷണത്തിന്റെയും ഘടികാരസൂചികൾ...

Don't miss it

error: Content is protected !!