ഉമ്മുൽ ഫായിസ

ഉമ്മുൽ ഫായിസ

വിശ്വാസവും പ്രതിരോധവും

അമാനവ സംഗമമാണ് നിസ്കാരത്തെ കേരളത്തിൽ സ്പൊന്റെനിയസായ ഒരു പൊതുരാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി വീണ്ടെടുത്തത്. മുസ്ലിംകളുടെ വിശ്വാസത്തെ പൊതുയിടത്തിൽ ഉൾകൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അത്. വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരും...

മത രാഷ്ട്രം, മതേതര രാഷ്ട്രം-വിരുദ്ധ സ്വഭാവം എത്രത്തോളം

മത രാഷ്ട്രം, മതേതര രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയത്തിന്റെ വിരുദ്ധ സ്വഭാവം എത്രത്തോളമെന്നു പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയം എന്ന മതേതതരമായ അർഥത്തിന്റെയും ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന മതപരമായ അർഥത്തിന്റെയും കലർപ്പായാണ് ആധുനിക...

കേരളത്തിൽ ലഭിച്ച മുപ്പത്തി രണ്ടു ലക്ഷം വോട്ടിനെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കണം

ആർ എസ് എസിന്റെ വംശഹത്യാ രാഷ്ട്രീയത്തിനു കേരളത്തിൽ ലഭിച്ച മുപ്പത്തി രണ്ടു ലക്ഷം വോട്ടിനെക്കുറിച്ചും മലയാളികളുടെ ഐ എസ് ഭീതിയെക്കുറിച്ചും നാം ആലോചിക്കണം. കാരണം എത്രത്തോളം വലിയ...

Don't miss it

error: Content is protected !!