ഉമ്മു ബനാൻ

ഉമ്മു ബനാൻ

അറിവ് : ചില മൗലിക ചിന്തകള്‍

'ഇസ്ലാം' എന്നതിന്റെ വിപരീത ആശയമാണ് 'ജാഹിലിയ്യത്ത്' സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജഹ് ലിന്റെ അഥവാ അജ്ഞതയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രവല്‍ക്കരണമാണ് ജാഹിലിയ്യത്ത്. അതിന് ചില അടിത്തറകളും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച അടിസ്ഥാന കാഴ്ചപ്പാടുകളുമുണ്ടാവും, ആ അടിത്തറകളില്‍...

error: Content is protected !!