ഉമ്മു അമ്മാർ മനാമ

ഉമ്മു അമ്മാർ മനാമ

നന്മ പൂക്കുന്ന വീടകങ്ങൾ

ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് നൽകിയ മഹത്തരമായ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതാണു വീട്. മനുഷ്യരുണ്ടായ കാലം തൊട്ടേ  സ്ഥിര താമസത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നിർമ്മിതിയാണു വീട് .  അത് പ്രകൃതിയുടെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!