ഉഫുക് നജാത്ത് താശ്ജി

ഉഫുക് നജാത്ത് താശ്ജി

ഇബ്നു ഖൽദൂൻ: ലോകം ആ മഹാമനീഷിയെ ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും

ലോകചരിത്രത്തിൽ തന്റെ ധൈഷണിക ജീവിതം കൊണ്ട് അതുല്യമായ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയ മഹാപ്രതിഭയാണ് ഇബ്നു ഖൽദൂൻ. സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, തത്വ ശാസ്ത്രം തുടങ്ങി വിവിധ...

മലിക് അംബർ: മുഗളന്മാരെ വിറപ്പിച്ച എത്യോപ്യൻ അടിമ

പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്യോപ്യയിൽ വെച്ച് അടിമയായി പിടിക്കപ്പെടുന്നതോടെയാണ് മലിക് അംബറിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റ് അടിമകളോടൊപ്പം പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഏതോ ഒരു അടിമച്ചന്തയിൽ വിൽക്കപ്പെട്ട അംബർ കുറച്ച്...

error: Content is protected !!