പ്രൊഫ.തരീഖ് ഇസ്സത്ത്

Tharbiyya

മന:സമാധാനം ലഭിക്കാന്‍ പത്ത് കാര്യങ്ങള്‍

മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചേടുത്തോളം ജീവിതത്തില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനം മന:സമാധാനമാണ്. പുറമെ നോക്കുമ്പോള്‍ എല്ലാം ഭദ്രമാണ് എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും നമ്മില്‍ പലരുടേയും അകം പല കാരണങ്ങളാല്‍ വെന്തുരുകുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. എല്ലാ…

Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker