തനിയ റോയ്

തനിയ റോയ്

ഇന്ത്യയുടെ മാംസാഹാര ഉപഭോഗം

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഹിന്ദു മതാഘോഷമായ നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ മാംസ കടകൾക്കും ഡൽഹി നഗരം പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. നഗരവാസികളുടെ ജീവിതോപാധിയും എന്ത് ഭക്ഷിക്കണമെന്ന ജനങ്ങളുടെ അവകാശത്തേയും വിലവെക്കാതെയായിരുന്നു...

Don't miss it

error: Content is protected !!