തനിയ റോയ്

തനിയ റോയ്

ഇന്ത്യയുടെ മാംസാഹാര ഉപഭോഗം

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഹിന്ദു മതാഘോഷമായ നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ മാംസ കടകൾക്കും ഡൽഹി നഗരം പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. നഗരവാസികളുടെ ജീവിതോപാധിയും എന്ത് ഭക്ഷിക്കണമെന്ന ജനങ്ങളുടെ അവകാശത്തേയും വിലവെക്കാതെയായിരുന്നു...

error: Content is protected !!