സയ്യിദ ഹുമൈറാ മൗദൂദി

സയ്യിദ ഹുമൈറാ മൗദൂദി

മൗലാനാ മൗദൂദിയും ഫൈസൽ രാജാവും

ഫൈസൽ രാജാവിന് എന്റെ പിതാവ് സയ്യിദ് അബുൽ അഅ്ലാ മൗദൂദി നല്കിയ ഉപദേശം സഊദി പിന്തുടർന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ സ്ഥിതി അല്പം വ്യത്യസ്തമാകുമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിനീതമായി വിശ്വസിക്കുന്നു....

Don't miss it

error: Content is protected !!