സുലൈമാൻ സഅദ് അബൂ സിത്ത

സുലൈമാൻ സഅദ് അബൂ സിത്ത

ഫലസ്തീനി എഴുത്തുകാരൻ

രാഷ്ട്രീയമെന്നാൽ ശക്തിയാണ്

രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാതൽ എന്നു പറയുന്നത് ശക്തിയാണ്. ശക്തിയില്ലാതെ രാഷ്ട്രീയമില്ല. ഈ കാര്യം എളുപ്പത്തിൽ വ്യക്തമാകാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി. എന്ത് കൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക ലോകത്തിന്റെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!