ശിഹാബ് മൊഗ്രാല്‍

Book Review

‘സമാധാനത്തിന്റെ സുഗന്ധം’

‘സമാധാനത്തിന്റെ സുഗന്ധം’ എന്നാണ്‌ പുസ്തകത്തിനു പേര്‌. അത് തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പലപ്പോഴായി സ്രഷ്ടാവ് കാത്തുവെച്ച ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പുകളാണെന്ന് സാക്ഷ്യം. അതിലുമപ്പുറം ഇതൊരന്വേഷണത്തിന്റെ വിജയകരമായ പരിണിതി കൂടിയാണെന്ന്…

Read More »
Book Review

‘പൂമ്പാറ്റയുടെ ആത്മാവ്’ പകരുന്നത് അസാധാരണമായ ആത്മവിശ്വാസം

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു പുസ്തകാനുഭവം വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ നീതിയെയും ധർമ്മത്തെയും അന്വേഷിച്ച ഒരുവന്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകളായിരുന്നു ‘സമാധാനത്തിന്റെ സുഗന്ധം’ എന്ന പേരിൽ കെ പി പ്രസന്നൻ എഴുതിയ…

Read More »
Close
Close