ഷദാ ഹമ്മാദ് | ലൂസിയ ഹെലേന ഇസ്സ

ഷദാ ഹമ്മാദ് | ലൂസിയ ഹെലേന ഇസ്സ

Palestinian journalist Shatha Hammad won the One World Media 'New Voice' prize

ഒരു ഫലസ്തീൻ സ്ത്രീയുടെ ധീരമായ ശബ്ദം

ഫലസ്തീൻ ജേർണലിസ്റ്റ് ഷദാ ഹമ്മാദുമായി ലൂസിയ ഹെലേന ഇസ്സ സംസാരിക്കുന്നു. ആഗോള തലത്തിൽ ഫലസ്തീൻ സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദമായി മാറിയ മുസ്‌ലിം ജേർണലിസ്റ്റാണ് ഷദാ ഹമ്മാദ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം...

Don't miss it

error: Content is protected !!