ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാദിഖ് മുഹമ്മദ്

Opinion

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഇസ്​ലാമിൽ -2

ഇസ്​ലാമും സസ്യലോക സംരക്ഷണവും: ജന്തുലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച ഇസ്​ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നാം മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് സസ്യലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച ഇസ്​ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്നതാണ് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ജീവജാലങ്ങളിലെന്ന…

Read More »
Opinion

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഇസ്‌ലാമിൽ

ആധുനിക കാലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നത് നിസ്തർക്കമായ കാര്യമാണ്. ആണവായുധം മനുഷ്യകുലത്തിനേൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം എത്രയാണോ അതിൽനിന്ന് ഒട്ടും കുറയുന്നതല്ല പരിസ്ഥിതി ദുരന്തങ്ങൾ…

Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker