ഷഫീഖ് സി.പി

ഷഫീഖ് സി.പി

എത്തിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മന്റുകളും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റും

എവിടെ നിക്ഷേപിക്കും? എങ്ങിനെ നിക്ഷേപിക്കും? ഹലാലായ നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ? എല്ലാ മാസവും ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് കിട്ടാവുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ?നിക്ഷേപങ്ങളിലെ എത്തിക്കൽ വഴികൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസ ലോകത്ത്...

കോവിഡ് 19: പോസിറ്റീവ് ചിന്ത കൊണ്ടുവരാവുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ

നാം ഒരു മഹാമാരിയെ അതിജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകം ഒരു ആഗോള ഗ്രാമമായി ചുരുങ്ങിയ പുതിയ കാലത്ത് മഹാമാരിക്ക് ഒരു ആഗോള മുഖവും ഭാവവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സ്വാഭാവികം. ഏതായാലും...

Don't miss it

error: Content is protected !!