ഷഫീഖ് സി.പി

Onlive Talk

കോവിഡ് 19: പോസിറ്റീവ് ചിന്ത കൊണ്ടുവരാവുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ

നാം ഒരു മഹാമാരിയെ അതിജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകം ഒരു ആഗോള ഗ്രാമമായി ചുരുങ്ങിയ പുതിയ കാലത്ത് മഹാമാരിക്ക് ഒരു ആഗോള മുഖവും ഭാവവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സ്വാഭാവികം. ഏതായാലും…

Read More »
Close
Close