സഈർ നുജൂദ്

സഈർ നുജൂദ്

പരസ്പര താരതമ്യം: ആത്മനാശത്തെ കരുതിയിരിക്കുക

എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഒരേയിടത്തിൽ ഒരാളോടും രണ്ടു മിനുട്ടിലേറെ സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ എനിക്കാകുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും അവരെങ്ങനെ എന്നെക്കാൾ ഉത്തമരാകും എന്ന അഹംഭാവം എന്നെ പിടികൂടും. എനിക്കെത്രത്തോളം...

error: Content is protected !!