സഈദ് അൽഹാജ്

സഈദ് അൽഹാജ്

തുർക്കി വിഷയങ്ങളിൽ വിദഗ്ധനായ ഫലസ്തീനി എഴുത്തുകാരൻ

അബ്ദുല്ല ഗുൽ മത്സരിക്കാനുണ്ടാകുമോ?

തുർക്കിയയിൽ ഈ വർഷം ജൂണിൽ നടക്കാനിരുന്ന പ്രസിഡന്റ് - പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അൽപ്പം നേരത്തെ, അതായത് മെയ് പതിനാലിന് തന്നെ നടക്കുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു. തുർക്കിയ പ്രസിഡന്റ്...

അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉർദുഗാൻ ജയിക്കുമോ ?

തുർക്കിയിൽ പ്രസിഡന്റ് - പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കാൻ ഇനി ആറ് മാസമെങ്കിലുമുണ്ട്. പക്ഷെ ജനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലായിക്കഴിഞ്ഞു. നിരവധി അഭിപ്രായ സർവെകളും വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിലെല്ലാം...

ഉർദുഗാനെതിരെ പൊതു സ്ഥാനാർഥി ഉണ്ടാകുമോ?

തുർക്കിയിൽ പ്രസിഡന്റ് - പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കെ, പ്രതിപക്ഷ അണിയിലെ പ്രധാന ചിന്ത നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉർദുഗാനെതിരെ ശക്തനായ ഒരു പൊതു സ്ഥാനാർഥിയെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!