റുശ്ദ ഫാത്തിമ ഖാൻ

റുശ്ദ ഫാത്തിമ ഖാൻ

‘അൽവഫാ ബി അസ്മാഉ നിസാ’

പ്രശസ്ത ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് അക്രം നദ് വി രചിച്ച, പതിനായിരം വനിതാ ഹദീസ് പണ്ഡിതകളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ ഉള്ളടങ്ങിയ 43 വാള്യങ്ങളുള്ള മഹത്തായ...

Don't miss it

error: Content is protected !!