റാസിഖ് റഹീം

റാസിഖ് റഹീം

ഒരാൾക്ക് ഒറ്റക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും?

ഈയൊരൊറ്റ പുസ്തകം വായിക്കൂ. പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന വ്യക്തിത്വ വികസന തിയറി പുസ്തകങ്ങൾക്കൊന്നും നൽകാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവജ്ഞാനം ഈ പുസ്തകം നൽകും - അതായിരുന്നു കമാൽ പാഷയുടെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!