പ്രഫ. അബ്ദുറഹ്മാൻ

പ്രഫ. അബ്ദുറഹ്മാൻ

Professor and Director, Center for Islamic Legal Studies,
Ahmadu Bello University, Zaire

സ്ത്രീ; ഖുർആനിലും സുന്നത്തിലും

ഇസ്ലാമിൽ അല്ലാഹുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആൺ-പെൺ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൽപിച്ചിട്ടില്ല. കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഒരേ പ്രതിഫലം എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക നിലപാട്. ഖുർആൻ വിശ്വാസികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ, വിശ്വസിച്ച പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും ഉദ്ധരിച്ച്...

Don't miss it

error: Content is protected !!