കൊബി പൈ

History

ഇന്ത്യ ഭരിച്ച നാല് ആഫ്രിക്കക്കാർ

“കറുത്തവരായ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ അത്ര തന്നെ കറുത്തവരല്ലാത്ത ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ പരിഗണനയും സ്ഥാനമാനങ്ങളുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇക്കൂട്ടർ അവരുടെ ദൈവങ്ങളെയും ആരാധനാമൂർത്തികളെയും കറുത്തവരായും ദൈവത്തിന്റെ എതിരാളികളിൽ പലരെയും മഞ്ഞു…

Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker