പി.ടി. കുഞ്ഞാലി

പി.ടി. കുഞ്ഞാലി

വിശ്വാസി മക്കയെ കനവിൽ കാണുമ്പോൾ

ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്ര കൗതുകവും ഉൽപാദിപ്പിക്കാത്ത ദേശം. കല്ലുമലകൾ എഴുന്നുനിൽക്കുന്ന നിമ്‌നോന്നതയാർന്ന പരുഷ ഭൂമി. സാമാന്യമായ ഏതൊരു സൗമ്യജീവിതത്തെയും ചതിച്ചു തോൽപ്പിക്കാൻ മാത്രം നിരാർദ്രമായ ഊഷരത. അവിടെ...

ശഹീദ് വാരിയംകുന്നത്തിനെ പാരായണ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ

മനസ്സിൽ തീക്ഷണമായൊരു കലാപമായി ഇരമ്പിമറിയുക കാലബോധവും കൂടി സവിശേഷമായി അതിനകത്ത് ത്വരകമാകുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ ബോധ്യങ്ങളായും ബോധ്യങ്ങൾ അനുഭവങ്ങളായും അനുഭവങ്ങൾ വിസ്മയങ്ങളായും കാലത്തിൻ്റെ പടികൾ കയറും. ഇസ്ലാമിക്ക്...

Don't miss it

error: Content is protected !!