നൗഷാദ് ചേനപ്പാടി

നൗഷാദ് ചേനപ്പാടി

നബി(സ)യുടെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി ഒരു വിജ്ഞാനകോശം

ലോകത്ത് നിരവധി എൻസൈക്ലോപീഡിയകൾ അഥവാ വിജ്ഞാനകോശങ്ങളുണ്ട്. ഏതാണ്ടെല്ലാ ഭാഷകളിലും. അതിലേറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത് മുപ്പത് വാല്യത്തിലുള്ള എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്കയാണ്. ഏതാനും വർഷങ്ങളായി അതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം അവസാനിച്ചിട്ട്. അതുപോലൊന്നാണ് മുപ്പതു...

Don't miss it

error: Content is protected !!