നൗഷാദ് ചേനപ്പാടി

നൗഷാദ് ചേനപ്പാടി

ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദം; സൈദ്ധാന്തിക സംഘർഷങ്ങളും മുസ്‌ലിം സമൂഹവും…

വർത്തമാന ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തവും വിപുലവുമായ തീവ്രവാദ ആശയമാണ് ഹിന്ദുത്വം. അപരവിരോധത്തിലും ഹിംസയിലും അധിഷ്ഠിതമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും പ്രവർത്തന പദ്ധതികളും അതിനുണ്ട്. ലോകത്തെത്തന്നെ ഏറ്റവും ബഹുസ്വരമായ ഇൻഡ്യയുടെ ഭരണകൂട...

നബി(സ)യുടെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി ഒരു വിജ്ഞാനകോശം

ലോകത്ത് നിരവധി എൻസൈക്ലോപീഡിയകൾ അഥവാ വിജ്ഞാനകോശങ്ങളുണ്ട്. ഏതാണ്ടെല്ലാ ഭാഷകളിലും. അതിലേറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത് മുപ്പത് വാല്യത്തിലുള്ള എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്കയാണ്. ഏതാനും വർഷങ്ങളായി അതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം അവസാനിച്ചിട്ട്. അതുപോലൊന്നാണ് മുപ്പതു...

error: Content is protected !!