നിഹാദ് അബൂ ഗൗഷ്

നിഹാദ് അബൂ ഗൗഷ്

ശിറീൻ അബൂ ആഖില …..നടുറോട്ടിലെ കൊല

അറസ്റ്റോ വിചാരണയോ ഒന്നുമില്ലാതെ നടുറോട്ടിൽ വെച്ചുള്ള വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കൽ(Summary execution ). ഫലസ്തീനിലെ ജനീൻ അഭയാർഥി ക്യാമ്പിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രശസ്ത അൽജസീറ റിപ്പോർട്ടർ (ശഹീദ )...

Don't miss it

error: Content is protected !!