നസീൽ പന്തല്ലൂർ

നസീൽ പന്തല്ലൂർ

ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ ഖുർആൻ വായന: രീതിശാസ്ത്രവും വിമർശനനങ്ങളും

അധിനിവേശ രാഷ്ട്രീയത്തിന് തുടക്കത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായും പിന്നീട് പരോക്ഷമായും പിന്തുണയർപ്പിക്കുകയും സാമ്രാജ്യത്വ അടിച്ചമർത്തലുകളിൽ ഞെരിഞ്ഞമർന്ന സ്ത്രീ ദുരിതങ്ങളിൽ മൗനം പാലിക്കുകയും, അന്ധമായ പുരോഗമന വാദത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തത്വങ്ങളെ സാർവലൗകികമായി...

Don't miss it

error: Content is protected !!