നാൻജലാ ന്യാബോല

Onlive Talk

ലിബറൽ-ജനാധിപത്യത്തിന് അരങ്ങൊഴിയാൻ നേരമായി

ലോകത്താകെ കടുത്ത ഭീതിയും അശാന്തിയും പടർന്നു പിടിച്ച ഒരു സാഹചര്യമാണ് നാം ദർശിക്കുന്നത്. ടി.വിയിലൂടെയും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയും ദൈനംദിനം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്കെത്തുന്നത് അവകാശ സമരങ്ങളുടെയും പുതു വിപ്ലവത്തിന്റെയും മുറവിളികളാണ്.…

Read More »
Close
Close