നൈഫീൻ അബ്ദുല്ലാ സ്വലാഹ്

നൈഫീൻ അബ്ദുല്ലാ സ്വലാഹ്

മനോഹരമായ പുസ്തകമാണ് നല്ലൊരു കുട്ടിയെ വാർത്തെടുക്കുന്നത്

ഒരു കുട്ടി സ്‌കൂളിൽ ചേരുകയോ കൃത്യമായി വായിക്കാൻ പഠിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അവന് പുസ്തകങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നത് നമുക്കിടയിൽ വ്യാപകമായിട്ടുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയാണ്. തീർത്തും തെറ്റായൊരു ധാരണയാണത്. കാരണം, പ്രൈമറി...

Don't miss it

error: Content is protected !!