നഹാസ് മാള

  • Faith
    prayer-dua.jpg

    പ്രാര്‍ത്ഥനകളും ഒരു നിലപാടാണ്

    പ്രാര്‍ത്ഥന ജീവിതത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് നാം. എന്നാല്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന പുണ്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കര്‍മം മാത്രമാണോ ?. അല്ലെങ്കില്‍ അതില്‍ ഒതുങ്ങേണ്ട ഒന്നാണോ?. ജീവിതത്തിന്റെ…

    Read More »
Close
Close