നഹാസ് മാള

 • Tharbiyya

  നമ്മുടെ സമ്പത്തില്‍ വല്ല അന്യായവും കലരുന്നുണ്ടോ?

  സത്യവിശ്വാസികള്‍ സല്‍സ്വഭാവികള്‍ ആയിരിക്കണം. അവരുടെ ഭാവം സൗമ്യതയുമാകണം. ഇവ ആര്‍ജിച്ചെടുക്കുവാന്‍ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കല്‍ വിശ്വാസിയുടെ ബാധ്യതയാണ്. എന്നാല്‍ അവയവങ്ങളെ മാത്രമായി നന്നാക്കിയെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ? അങ്ങനെ നന്നാകുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍…

  Read More »
 • Vazhivilakk

  നമ്മള്‍ നാവിന്റെ ഉടമയാണ്, അടിമയല്ല

  സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഭാവം സൗമ്യതയാകണം.അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അഥവാ അതിൻറെ ആവിഷ്കാരം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നത് പ്രധാന കാര്യമാണ്. അതിലെ മുഖ്യമായ ഘടകമാണ് ആണ് വിശ്വാസിയുടെ പെരുമാറ്റം.പെരുമാറ്റമെന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക്…

  Read More »
 • Faith
  prayer-dua.jpg

  പ്രാര്‍ത്ഥനകളും ഒരു നിലപാടാണ്

  പ്രാര്‍ത്ഥന ജീവിതത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് നാം. എന്നാല്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന പുണ്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കര്‍മം മാത്രമാണോ ?. അല്ലെങ്കില്‍ അതില്‍ ഒതുങ്ങേണ്ട ഒന്നാണോ?. ജീവിതത്തിന്റെ…

  Read More »
Close
Close