നാഫില ഇസ്ഹാഖ്.സി

നാഫില ഇസ്ഹാഖ്.സി

പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമാവട്ടെ ജീവിതം

നമ്മുടെ ജീവിതാവസ്ഥകള്‍ നിരന്തരം ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരാളും ഒരിക്കലും ഒരേ അവസ്ഥയില്‍ നിലനില്‍ക്കുകയുമില്ല.അതില്‍ നന്മയും തിന്മയും, സംസ്‌കരണവും കുഴപ്പങ്ങളും, സന്തോഷവും സന്താപവും, പ്രതീക്ഷയും നിരാശയും ഉണ്ടാകും. പ്രത്യാശയും ശുഭാപ്തി...

Don't miss it

error: Content is protected !!