നാദിയ ഖാൻ

നാദിയ ഖാൻ

Nadia is a historian and writer. She is the founder of Golden Threads: A project exploring shared history, culture and art across the Islamic world and beyond.

“മിനാരറ്റ്സ് ഇൻ ദ മൗണ്ടയ്ൻസ് “: മുസ്ലിം യുറോപ്പിലേക്കൊരു സഞ്ചാരം

(സ്വത്വം, ഇസ്ലാമോഫോബിയയുടെ വേരുകൾ,യുറോപ്യരുടെ തുർക്കിപേടി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് തന്റെ ബാൾക്കൺ യാത്രകൾ എങ്ങനെ വെളിച്ചം വീശുന്നു എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രന്ഥകാരനായ താരീഖ് ഹുസൈൻ ) പതിനേഴാം...

Don't miss it

error: Content is protected !!