മുസ്തഫാ ബർഗൂസി

മുസ്തഫാ ബർഗൂസി

ഫലസ്തീനിയൻ നാഷനൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറലും alaraby.co.uk യുടെ കോളമിസ്റ്റുമാണ് ലേഖകൻ

ഫലസ്തീനിൽ ജീവിതം ചെറുത്തുനിൽപ്പാകുന്നു

മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിൽ എത്തുന്നതും അവിടെ വെച്ച് നമസ്കരിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറുത്തു നിൽപ്പ് പ്രവൃത്തിയാകുന്നത്? തരുണ പ്രായത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ തീ തുപ്പുന്ന തോക്കുകളെ മറികടന്ന്, പരിക്കേൽക്കാനോ പിടിക്കപ്പെടാനോ...

Don't miss it

error: Content is protected !!