മുംതാസ് നാഫില എം എൻ

മുംതാസ് നാഫില എം എൻ

മലബാർ സമരവും വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളും

1921 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ തെക്കേ മലബാറിൽ നടന്ന വിപ്ലവത്തെ ഗവൺമെന്റും അനുകൂലികളും മാപ്പിള ലഹളായായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്കു ശേഷവും ഈ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് പലരും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത്....

Don't miss it

error: Content is protected !!